ประวัตินายปริวัตย์ ทวีสุขเกษมสันต์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ นายปริวัตย์ ทวีสุขเกษมสันต์ ชื่อเล่น วัฒน์ตำแหน่งปัจจุบัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประวัติการศึกษา
  • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปางแปก
  • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
ประวัติการรับราชการ
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( 07/01/2551 - 29/04/2553)
  • บุคลากร 3 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (01/07/2555 - 01/01/2559)
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (01/01/2559 - 01/08/2561)
  • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (01/08/2561 - ปัจจุบัน )

ระบบสารสนเทศกรม